VEDTÆGTER FOR KORUP IDRÆTSFORENINGS BORDTENNISAFDELING.

Seneste revidering 2020.

§1

Foreningens navn er Korup Idrætsforenings Bordtennisafdeling med hjemsted i Korup, Odense Kommune.

§2

Formål:

Afdelingens formål er at samle interesserede især børn og unge under 25 år, til ved bordtennis og kammeratligt samvær at varetage fælles interesser inden for de af foreningen til enhver tid afstukne rammer.

§3

Medlemskab:

Der optages såvel aktive som passive medlemmer i afdelingen. Ind- og udmeldelse sker skriftligt til kassereren eller dennes stedfortræder.

Et medlem med over 3 måneders kontingentrestance kan af bestyrelsen udelukkes af afdelingen. Udelukkelsen kan først hæves, når det skyldige kontingent er indbetalt. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at det pågældende medlem har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Et udelukket medlem kan få sin sag taget op på første ordinære generalforsamling. Indtil da er vedkommende at betragte som udelukket.

§4

Afdelingen skal være medlem af Bordtennis Danmark og FBTU.

§5

Bestyrelsen:

Bestyrelsen, som består af formand, kasserer og sekretær samt det antal bestyrelsesmedlemmer, afdelingen har behov for, vælges på den ordinære generalforsamling af afdelingens stemmeberettigede medlemmer.

Formand og kasserer skal være myndige.

Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år. Formand og kasserer er ikke på valg samme år. Af øvrige bestyrelsesmedlemmer er det halve antal på valg i lige årstal og de øvrige i de ulige årstal. Der vælges 2 suppleanter for et år.

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for afdelingen. Bestyrelsen holder møde efter behov.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelse af sager, der behandles på mødet, træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen leder det sportslige arbejde indenfor området. Bestyrelsen har ret og pligt til at administrere efter det godkendte budget, men større udgifter udover de i budgettet fastlagte bør godkendes af hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening af 1941.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, afdelingen har behov for. Udvalgene vælges normalt for et år.

Bestyrelsen er, når særlige forhold taler herfor, berettiget til at meddele medlemmer hel eller delvis kontingentfrihed.

§6

Regnskab og kontingent:

Regnskabsåret er kalenderåret. I afdelingens kasse indgår kontingenter fra afdelingens medlemmer samt evt. kommunale tilskud. Afdelingens bestyrelse fastsætter kontingentet. Opstår der vanskeligheder indenfor afdelingen kan bestyrelsen rette henvendelse til hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening af 1941, og bede den medvirke til løsning af vanskelighederne. Afdelingen fører regnskab over alle indtægter og udgifter, og regnskabet skal forsynes med revisorpåtegning af de jfr. §7 valgte revisorer.

Regnskabet skal mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§7

Revision:

Til at varetage revision af regnskaberne vælges på den ordinære generalforsamling to revisorer, der sammen gennemgår og reviderer afdelingens regnskab.

Revisorerne vælges for en periode af 2 år.

Der vælges 1 revisorsuppleant. Suppleanten vælges for 1 år.

§8

Generalforsamling og afstemning:

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle afdelingens anliggende. Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemsantal, dog undtaget de i §§ 10 og 11 nævnte tilfælde.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af afdelingen en måned før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og afstemningsmetoderne. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem ønsker/kræver det.

Den ordinære generalforsamling skal på sin dagsorden have følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af protokolfører (kan varetages af foreningens sekretær).

3. Formandens beretning.

4. Plan for kommende år.

5. Forelæggelse af regnskab.

6. Budget for det kommende år.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelse jfr. §5

9. Valg af revisorer jfr. §7

10. Eventuelt.

§9

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer eller 1/10 af de stemmeberettigede antal medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at ønsker herom, ledsaget af motiveret dagsorden, er modtaget af formanden.

§10

Lovændringer:

Forandring af disse vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

§11

Beslutning om afdelingens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, dog uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal.

Et evt. overskud ved afdelingens opløsning skal tilfalde idrætsformål i Korup-området.

(Sidst revideret ved generalforsamlingen den 17. september 2020.)

* * *

Loading